školení bezpečnosti a hygieny práce

Osnova úvodního školení bezpečnosti a hygieny práce

1. Zodpovědná osoba:

Přivolává se ústně zpravidla lektor kurzu,  případně  telefonicky na čísle 732882932

2. Požární ochrana:

Umístění hasicích přístrojů a hydrantu, evakuační plán, hlášení požáru:

Číslo na hasiče: 150, kde, co, kdo, seřadiště před budovou atelieru.

3. Používání prostor:

Vstupní dvorana: parkování aut /na vlastní nebezpečí/

Kouření v dílně a celém objektu není povoleno.  Pouze před vstupem do  budovy. 

Vstupní prostory, šatna a toalety:  provoz 24 hodin denně

Dílna a přístupové prostory  pouze po dobu trvání kurzu /výjimky podle pokynů lektora/ Ostatní prostory pouze v doprovodu zodpovědné osoby .

4. Bezpečnost při práci:

Dodržování hygieny při práci, nekouřit v dílně/

Zákaz kouření v celé budově  kuřárna před budovou

Používání ochranných  pomůcek, oděvu a obuvi.

Bezpečnost při řezání - druhou ruku vždy za čepelí dláta.

Dodržovat ochranou zónu kolem kolegů kteří pracují s nástroji.

Ochrana očí a kůže oděrky ochranné rukavice, brýle.

Možnost uklouznutí po zbytcích dřena,  v zimě po namrzlém  vstupním prostoru

5. První pomoc:

Lékárna v dílně, přivolat lektora.

6. Osobní bezpečnost

Cenné věci si účastníci kurzů nechávají schované, nebo nosí sebou. Budova se po ukončení kurzů zamyká.

7. Používání lokálního topidla:

Prostoru ateliéru bude vytápěn ustředním topením, nebo lokálním topidlem - krbovými kamny. Dodržovat bezpečnou vzdálennost  od kamen. Přikládá pouze lektor,  nebo osoba k tomu určená.  Na kamna neodkládáme žádné věci.

8. Do presenční listiny:

 doplit tituly, opravit adresy a na papírek napsat datum narození pro vystavení osvědčení.

9. Podepsat:

Účastnici stvrzují svým podpisem, že pokynům porozuměli a jejich dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. Ověření znalostí bylo provedeno pohovorem.

Zpracoval:

Mgr. Petr Eschler